prawne itp.


Materiały graficzne i wideo

Wszystkie materiały graficzne oraz wideo na blogu, które nie są moją własnością, zawierają informacje o źródle pochodzenia. Jeśli autor wykorzystanych zdjęć lub materiałów wideo życzy sobie, aby zostały one usunięte z tego bloga, proszę o kontakt pod adresem: drajw.blog (małpa) gmail.com.

Podstawa prawna: art. 14 ust. 1-3 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.
"Art. 14.
1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiary-godnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługo-biorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił do-stęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu."